GLN Display
nabízí

- mužské & ženské figuriny
- detské figuríny do výkladu
- stylizované manekýny do prodejní
- akciové manekýny
- pohybovatelné figuriny
- manekýny-busty & torzá
- elegantní figuríny
- těhotná figurína

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky.
Společnosti GLN Display Mannequins- Manekýny  s.r.o.

1. Obecní.
1.1. Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky (dále VOP) jsou platné pro všechny úkony, ke kterým dochází mezi Dodavatelem/ figuriny GLN Display/ a Odběratelem a specifikují práva a  povinnosti účastníků těchto právních vztahů, pokud tyto vztahy nejsou  určeny zvláštní dohodou jinak..
1.2. Dodavatel je spoločnosť Figuriny GLN Display spol. s r.o.
1.3. Odběratel je jakýkoli Kupující, který nakupuje Zboží a Služby u Dodavatele /figuriny GLN Display /                        1.4. Objednávka je písemný dokument Odběratele s přesně definovanou specifikací požadovného zboží a služeb.
1.5. Dopravce je právnická či fyzická osoba poskytující služby přepravy Zboží, objednaná Dodavatelem /figurina GLN Display/, nebo Odběratelem za účelem přepravy objednaného  Zboží.
1.6. Reklamace je právní úkon Odběratele. Reklamace se řídí Reklamačním řádem a záručními podmínkami Dodavatele /figuriny GLN Display / , které jsou součástí těchto VOP.

2. Nabídka a objednání Zboží a Služeb.
2.1. Na základě nabídky Dodavatele /figuriny GLN Display s.r.o./ a písemné nebo telefonické Objednávky Odběratele vznikají jednotlivé obchodní případy.
2.2. OObjednávka musí obsahovat:
- Obchodní název a sídlo společnosti Odběratele,
- IČO, DIČ, IČ DPH Odběratele
- Přesný název zboží a služeb dle platného ceníku nebo cenové nabídky, včetně přesného množství
- Místo dodání
- Dohodnutý nebo požadovaný termín dodání
- Jméno a kontakt na osobou oprávněnou k převzetí Zboží a Služeb
2.3. Pokud není objednávka úplná, Dodavatel má právo na dožádání chybějících údajů. Až do doby dodání požadovaných chybějících údajů se objednávka považuje za nedodané.
2.4. Dodavatel /figuriny GLN Display s.r.o/  přijetí Objednávky potvrdí písemnou formou, nejpozději do tří dnů. Ústní potrvzení je možné, pokud si to dodací podmínky vyžadují. Potvrzením Objednávky vzniká závazný vztah mezi Dodavatelem /figuríny GLN Display s.r.o./ a Odběratelem.

3. Dodací podmínky.
3.1. Dodavatel /figurina GLN Display s.r.o./ dodá Odběrateli objednané Zboží a Služby v co nejkratším čase, podle aktuálních skladových zásob, zda dostupnosti u Výrobce nebo dle dohody.
3.2. Termín dodání je závazný pouze v případě potvrzení Objednávky, nebo uvedením v Kupní smlouvě. V ostatních případech je termín dodání pouze informativní a jeho nedodržení není považováno za porušení dodacích podmínek.
3.3. Termín dodání je splněn dodáním Zboží a Služeb Odběrateli na dohodnutém místě av dohodnutém termínu, nebo předáním prvnímu Dopravci.
3.4. Další náklady (jako doprava ke Odběrateli, balné), hradí Odběratel, pokud není dohodnuto jinak.
3.5. Zboží je dodáno kurýrní službou, nebo přepravou Dodavatele.
3.6. Zodpovedosť za ztrátu či škody na zboží a službách přecházejí na Odběratele odevzdáním zboží prvnímu přepravci, nebo dodáním na dohodnuté místo dodání.
3.7. Odběratel je povinen zkontrolovat druh a množství dodaného Zboží, stejně tak soulad s průvodními dokumenty (Faktura, Dodací list)
3.8. V případě nesouladu s dokumentací, nebo viditelného poškození Zboží, je Odběratel povinen ihned o těchto skutečnostech informovat Dodavatele /figuriny GLN Display /, nebo doručitele dodávky. V případě že Odběratel nebude o těchto skutečnostech informovat do 2 pracovních dnů od převzetí, Dodavatel má právo takovou Reklamaci neakceptovat.
3.9. V případě viditelného poškození Zboží, zda jeho balení, zjištěného při přebírání zboží od dopravce, je Odběratel povinen sepsat s ním na místě zápis za účelem vymáhání pojistného za poškozený Zboží.

4. Vrácení a výměna Zboží.
4.1. Odběratel má právo do 3 dnů od dodání vrátit, nebo požádat o výměnu Zboží, který omylem objednal, ale pouze za podmínky, že Zboží bude vráceno zjevně nepoužité av nepoškozeném původním obalu. V takovém případě poštovné hradí Odběratel a vyplacená finanční částka za zboží bude Odběrateli zaslána bankovním převodem na jeho účet.
4.2. Řádně objednané a dodavatelem provedené Služby chybné Objednávky není možné vrátit. Odběratel je povinen je uhradit v plném rozsahu i když je nebude využívat.

5. Zapůjčení Zboží.
5.1. Odběratel který má uhrazeny veškeré závazky po splatnosti, je možné zapůjčit zboží na předvedení. Zapožiačanie musí splňovat všechny náležitosti jako Objednávka.
5.2. Dodávateľ /figuriny GLN Display s.r.o./ si vyhradzuje právo skrátiť dohodnutú dobu Zápožičky ak má dôvodné podozrenie, že predmet Zápožičky nie je využívaný na dohodnuté účely.
5.3. Dodavatel / figurina GLN Display s.r.o./ si vyhrazuje právo zkrátit sjednanou dobu Zápůjčky pokud má důvodné podezření, že předmět Zápůjčky není využíván pro dohodnuté účely.
5.4. Odběratel je povinen, nejpozději v dohodnutý den vrácení, vrátit kompletně Zápůjčky Dodavateli.
5.5. Při vrácení nekompletní nebo poškozené Zápůjčky, budou Odběrateli vyúčtovány veškeré náklady spojené s uvedením Zápůjčky do původního stavu (včetně práce, náhradních dílů a spotřebního materiálu).
5.6. Při neschopnosti vrátit zápůjčku v dohodnutém termínu je Odběratel povinen do 7 dnů uhradit Fakturu Dodavatele/GLN Display s.r.o./, s vyúčtováním všech nákladů spojených s Zápůjčky, včetně hodonoty zapůjčeného Zboží.
5.7. Náklady s dodáním Zboží do Zápůjčky, včetně nákladů na balení nese Odběratel.
5.8. Do 7 dnů od vrácení Zápůjčky, pokud nebylo dohodnuto jinak, vystaví Dodavatel Fakturu s vyúčtováním Zápůjčky, včetně souvisejících nákladů.
5.9. Právo odpovědnosti za škodu na zapůjčeném Zboží přechází na odběratele převzetím Zboží, nebo předáním prvnímu Dopravci.

6. Ochrana soukromí a uchovávání údajů.
6.1. Dodavatel /figuriny GLN Disply s.r.o./ má právo, pro účely registrace a zjednodušení procesů, uchovávat informační údaje o odběratelích, získané během obchodních vztahů, nebo v souvislosti s nimi, pocházející od Odběratele ale i od třetích osob. Informace se uchovávají a používají výhradně v souladu s platnými zákony České republiky. Údaje jsou maximálně chráněny proti krádeži a zneužití.
6.2. Uchovávané údaje o Odběrateli se používají výhradně jen pro potřeby dodavatele a nejsou v žádném případě žádným způsobem poskytovány třetí osobě. Některé údaje poskytnuté Odběratelem mají povahu osobních údajů ve smyslu Zákona č.52/1998 Sb o ochraně osobních údajů v informačních systémech a navazujících předpisů a dodavatel prohlašuje, že se těmito ustanoveními zákona řídí plně. Obchodní záruční podmínky a reklamační řád, společnosti Figuriny GLN Display, spol. s r.o, 945 01 Komárno, SR. Tyto Záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky záruky na jakost dodaného zboží a služeb ve smyslu ustanovení zákona 513/1991 Sb Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů platných v SR.

Obchodní záruční podmínky a reklamační řád, společnosti Figuriny GLN Display, spol. s r.o, 945 01 Komárno.

Tyto Záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky záruky na jakost dodaného zboží a služeb ve smyslu ustanovení zákona 513/1991 Sb Obchodního zákoníku SR ve znění pozdějších předpisů.